استخرشنا

معيارهاي بهداشتي که براي استخرهاي شنا تدوين گرديده است توجه شود بطوريکه اين معيار بر حسب درجه اهميت به قرار زير مي باشند :

۱ - صافي و شفافيت آب استخر : در تمامي مدتي که از استخر استفاده مي شود آب آن بايد صاف ، زلال و شفاف باشد بطوريکه بتوان يک صفحه سياه به قطر ۱۵ سانتي متر را در زمينه سفيد کف استخر در نقطه عميق و به فاصله ۹ متر از هر طرف به وضوح رويت نمود لذا براي تصفيه و شفافيت آب مي توان از تجهيزات جديد صافي و فيلترهاي شني استفاده کرد .

۲ - درجه حرارت : درجه حرارت آب استخر نبايد بيش از ۲۵ درجه سانتيگراد باشد همچنين درصد حرارت هواي اطراف استخر نيز نبايد بيش از ۵ درجه سانتي گراد گرمتر و يا يک درجه سانتي گراد سردتر از آب استخر باشد .

۳ - کلر آزاد و باقيمانده : آب استخر بايد به دفعات مورد آزمايش براي تعيين کلر آزاد باقيمانده قرار گيرد و نمونه ها بايستي از قسمت کم عمق و عميق استخر برداشته شود و ميزان کلر آزاد باقيمانده در آن بايد بين ۶/۰  تا يک ميليگرم در ليتر باشد . ( کلر براي گندزدايي به اين منظور بکار مي رود که خاصيت ابقايي دارد ) .

۴- ميزان کلي فرم : ميزان کلي فرم موجود در آب استخر نبايد از حد استاندارد بيشتر باشد .

( به منظور آزمايش ميکروبي آب استخر بايستي نمونه برداشت و تيوسولفات سديم افزود تا کلر موجود در آب هنگام حمل به آزمايشگاه ميکروبها را از بين نبرد .

 

بيماريهاي منتشره توسط آب استخر

استخر شنا محل بسيار مناسبي براي انتقال بيماريهاي پوستي و عفوني مي باشد واين بيماريها شناخته شده و هيچگونه شکي در انتقال اين گونه بيماريها توسط شناگران در اين آبها نمي باشد چرا که در يک مدت محدودي تعداد زيادي افراد همزمان از آن شناگاه استفاده مي کنند و استفاده از استخرهاي شنا هميشه با مسائل و خطرات بهداشتي همراه بوده است . چنانچه اگر آب استخرها در موقع تهيه هم سالم باشند ورود مقدار کمي باکتريهاي پاتوژن توسط شناگران احتمال بزرگتر خطر عفونت را دارد . لذا امراضي که بوسيله آب آلوده استخرها امکان انتقال به شناگران ديگر را پيدا مي کنند عبارتند از :

۱ - بيماريهاي دستگاه هاضمه : بيماريهاي دستگاه هاضمه مانند حصبه ، اسهال ، وبا و شبه حصبه مي باشد . ميکروبهاي مولد بيماريهاي دستگاه گوارش قدرت بيشتري براي زنده ماندن در آب استخر را دارند لذا بزرگترين خطر موقعي بوجود مي آيد که بيماريهاي عفوني روده اي بين مردم وجود داشته باشد و امکان آلوده شدن افراد سالم وقتي بيشتر مي شود که استخر شلوغ باشد .

۲- بيماريهاي چشم و گوش و حلق و بيني ، بعضي از باکتريهاي خطرناکي که در دستگاه تنفس توليد بيماري خطرناکي می کنند ضعيف هستند و چون آب محيط مناسبي براي زندگي آنها نيست زود از بين مي روند مع الوصف بيماريهاي مربوط به گلودرد چرکي ،‌ ورم ملتحمه از متداولترين امراض بين شناگران مي باشد .

لذاعدم توجه به درجه حرارت آب استخر و محيط اطراف آن و عدم وجود کلر آزاد در آب استخر شرايط را براي رشد و تکثير اينگونه باکتريها و نهايتاً اين بيماري فراهم مي سازد .

۳- بيماريهاي جلدي و پوستي : بيماري هايي که بيش از ساير امراض در استخرهاي شنا و شناگاهها وجود داشته و شناگران را تهديد مي نمايد عفونت هاي پوستي و بيماريهاي قارچي مانند کچلي ، زرد زخم ، خارش در انگشتان پاي شناگران مي باشد .

۴ - بيماريهاي انگلي :  يکي از مهمترين بيماري انگلي بيماريهاي خوني مانند شيستوزمازيس است . در مناطق گرمسير چنانچه استخر با آب رودخانه اي پر شود که عامل اين بيماري در آن وجود داشته باشد مي تواند افراد سالمي را که در چنين آبهايي شنا مي کنند آلوده نمايد .

 

اقدامات بهداشتي جهت پيشگيري از آلودگي

به منظور پيشگيري از انتشار آلودگي هاي مختلف ميکروبي و انگلي حاصل از انتقال بيماري شناگران به آب استخرها بايستي اقدامات بهداشتي زير را انجام داد :

۱- آب استخر بطور مرتب تصفيه و گندزدايي گردد .

۲- از پذيرش مراجعان بيش از حد ظرفيت استخر جلوگيري بعمل آيد .

۳- حوضچه اطراف استخر ،‌ محل هاي رخت کني و دوشها بطور مرتب نظافت و ضدعفوني گردد .

۴- حوضچه کوچکي براي ضد عفوني کردن شناگران قبل از ورود به استخر به منظور مبارزه با بيماريهاي خارش انگشتان پاي شناگران احداث گردد .

۵ - هر فرد شناگر از مايو ، کلاه شنا ،‌حوله ، دمپائي مجزا و مخصوص به خود استفاده نمايد و از استفاده از وسايل مزبور بطور مشترک جلوگيري گردد .

۶- شناگران قبل از ورود به استخر از نظر سرماخوردگي ، جوش ،  بثورات پوست ، التهاب چشم ها و يا هر عفونت ديگري که در اثر آن احتمال آلودگي آب و نهايتاً ساير شناگران را سبب مي شود معاينه ظاهري گرديده و در صورت داشتن مورد از ورود آنها به استخر جلوگيري به عمل آيد .

۷ - کيفيت فيزيکي و باکتريولوژيکي آب استخر در تمام مدت مورد آزمايش قرار گيرد .

۸ - براي بازديد کننده ورود و خروجي جدا تعبيه گردد .

۹ - درجه حرارت مناسب براي آب ساتخر رعايت شود .

۱۰- شناگران قبل از ورود به استخر دوش گرفته بعد از خروج از استخر نيز بدن خود را خوب شستشو نمايند .

 

رعايت نکات و مقررات بهداشتي توسط شناگران

به منظور پيشگيري از بيماريها ضرورت دارد که شناگران به دستورات و نکات بهداشتي زير عمل نمايند :

۱- شناگران موظف هستند قبل از ورود به استخر با آبگرم و صابون بدن خود را بشونيد همچنين بعد از استفاده از آب استخر همين عمل را انجام دهند تا از آلودگي هاي احتمالي پيشگيري به عمل آيد .

۲- قبل از ورود به استخر حتماً پاهاي خود را در حوضچه ضدعفوني به مدت يک دقيقه قرار دهند .

۳- از بردن مواد غذايي ، ظروف مخصوصاً شيشه به محوطه استخر خودداري نمايند .

۴ - از ورود به استخري که کاملاً پر آب نيست و يا نجات غريق در محوطه نيست خودداري نمايند .

۵- شناگران قبل از ورود به استخر حتماً نسبت به تخليه مثانه خود اقدام نمايند .

۶- هر شناگر بايد داراي وسايل شناي اختصاصي و تميز باشد ( مايو ، کلاه ، حوله ، دمپائی ) و از آنها استفاده نمايد .

 

پيشگيري از بروز حوادث احتمالي و پيش بيني ايمني در استخرها

در کليه استخرها بايد براي هر ۳۰ نفر شناگر يک نجات غريق ماهر حاضر باشد و در ايام تعطيل و روزهاي جمعه تا دو برابر گردد و درمناطقي که عمق استخر تغيير مي کند بايد مقدار عمق در کنار ديوار استخر نوشته شود . همچنين عمق استخر در زير سکوي شيرجه بايد متناسب با ارتفاع سکو بوده و از سه متر کمتر نباشد .

 

اقدامات بهداشتي براي استخرهاي شنا

الف ) مساحت لازم : توصيه شده براي هر شناگر ۲/۲  متر مربع مساحت استخر در نظر گرفته شود . ۶

ب ) بررسي و مراقبت : براي استفاده شناگران و آگاهي از قوانين و مقررات دولتي درباره استفاده از استخر بايد مقررات مربوط در جايي که در معرض ديد همگان باشد به ديوار نصب شود .

آلودگی های استخر شنا و روشهای رفع آن

 

 

آلودگی های استخرهای شنا به 3 گروه تقسیم می می شوند:

1- آلودگیهای فیزیکی ،2-  آلودگیهای شیمیایی، 3-  آلودگیهای میکروبیولوژی

1- آلودگیهای فیزیکی:

مواد نامحلول و کلوییدی که توسط شناگران و از فضای اطراف وارد آب استخر می شود، موجب کدورت آب میگردد و غذای میکروارگانیزم ها را تامین می کند. اولین مشخصه آب استخر پاک و عاری از آلودگی میکربی زلال بودن و شفافیت کامل آن است. به عبارت دیگر، آلودگی آب استخر نسبت مستقیم با کدورت آن دارد.

2- آلودگیهای شـیمیایی

کلر با مواد آلی بدن مانند عرق، ادرار، چربی پوست و مو و همچنین مواد بهداشتی از قبیل دئودورانت، لوسیون، عطر، کرم، پودر و سایر مواد آرایشی بانوان ایجاد مواد کلرآمینه می نماید.

این مواد موجب بوی ناخوشایند کلر در محوطه استخر و ایجاد حساسیت و خارش پوست و قرمز شدن چشم ها می شوند.

علاوه بر این ترکیبات کلر موجب تشکیل تری هالومتان ها میشود که سرطانزایی آنها به اثبات رسیده است.

3- آلودگیهای میکروبیولوژیکی

استخرهای خصوصی و عمومی محل مناسبی برای رشد میکرواورگانیزمهای بیماریزا می باشند که توسط بعضی شناگران به آب منتقل شده و در داخل آب بصورت شناور و یا در بیوفیلم ها رشد و تکثیر می نمایند.

این عوامل بیماریزا را بصورت آمیب و پروتوزوآ، باکتری، ویروس، قارچ و کرم انگل می توان در اکثر استخرهایی که بصورت علمی و بهداشتی تصفیه و گندزدایی نمی شوند مشاهده نمود.

رفع آلودگی های استخر :

رفع آلودگیهای فیزیکی

آلودگی های فیزیکی را میتوان با فاکتورهای زیر رفع نمود:

- طراحی هیدرولیک استخر و تعیین تعداد و محل ورود و خروج آب برای جلوگیری از سکون آب

تعیین دبی صحیح گردشی آب

- انتخاب فیلتر مناسب

- انعقاد مواد کلوییدی بطوریکه توسط فیلتر جمع آوری شود

رفع آلودگیهای شیمیایی

حد مجاز کلر ترکیبی برابر 0.2 ppm و حد مجاز ترکیبات تری هالومتان برابر 0.02 ppm می باشد.

ترکیبات آمینه و تری هالومتانه کلر بایستی با اکسیداسیون قوی تجزیه گردند.

برای این کار سه روش متداول و موثر وجود دارد:

 UV بعلاوه اکسیژن فعال – بدون استفاده از کلر.

 UV

ازن زنی

رفع آلودگیهای میکروبیولژیکی

آمیب ها، انگلها و قارچ ها و بعضی از ویروسها و میکروبها نسبت به دوز مجاز کلر مقاوم میباشند. تمامی این میکروارگانیزم ها در روشهای نام برده بالا برای رفع آلودگیهای شیمیایی اکسیده شده و از بین میروند.

بمنظور از بین بردن میکروارگانیزم های داخل استخر، از کلر و ترکیبات آن و یا اکسیژن فعال استفاده میشود. از آنجاییکه گندزدایی این مواد فقط در طیف مشخص pH موثر می باشد، pH آب بایستی بصورت کنترل شده بین 7.2 تا 7.4 نگهداری شود.

روی کلیه سطوح بخصوص دیواره های استخر در مدت بسیار کمی بیوفیلم ایجاد می شود که بستر رشد و تکثیر میکروارگانیزم ها بوده آنها را از تاثیر و نفوذ مواد گندزدا مصون می نماید. بر اثر حرکت آب قسمت های رشد یافته بیوفیلم ها جدا شده و در داخل آب شناور می شوند. از این نظر نظافت کامل دوره یی دیواره ها و کف استخر با جاروی استخر الزامی می باشد. جاروهای استخر اتوماتیک و هوشمند کار نظافت استخر را با قابلیت اطمینان بالا انجام می دهند.

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۹/۰۹/۰۷ساعت 12:18  توسط رضا | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

پیوندهای روزانه
سایت ایسنا
سایت دوست یابی
سایت بهداشت محیط ایران
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
مرداد ۱۳۹۲
آذر ۱۳۸۹
اردیبهشت ۱۳۸۹
فروردین ۱۳۸۹
خرداد ۱۳۸۶
آرشیو موضوعی
شوينده ها
پیوندها
بهداشت محیط
منابع ارشد بهداشت محیط
خبرنامه بهداشت محیط
وبلاگ دکتر علیرضا رستمی
سایت بهداشت محیط
بانک اکورد
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM